ขอบเขตการให้บริการ

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด
STS MANAGEMENT GROUP CO..LTD

ด้วยความภาคภูมิใจ ในหน้าที่ ความรับผิดชอบ สำหรับการให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชนมาเป็นจำนวนมาก ทั้งอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อาคารสโมสรและหมู่บ้านจัดสรร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปัจจุบัน เราพร้อมแล้ว ที่จะนำเสนอบริการบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชนด้วยคุณภาพภายใต้ชื่อ “เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป” ในฐานะ ผู้บริหารมืออาชีพผู้คร่ำหวอดในวงการ โดยนำเสนอบริการที่ครบวงจร ซึ่งได้รวบรวมแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุด สำหรับทรัพย์สินและชุมชน แต่ละแห่งที่มีความแตกต่างกัน โดยขอนำเสนอขอบเขตการให้บริการเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1

บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

ประเภทที่ 2

การจดทะเบียนชุมชนประเภทต่างๆ

ประเภทที่ 3

จัดการประชุมใหญ่อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

ประเภทที่ 4

ว่าความและดำเนินคดี

** คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริหารจัดการโดยสังเขป

บริษัท ฯ ขอนำเสนอการให้บริการงานบริหารจัดการต่างๆ สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสโมสรและหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งานให้คำปรึกษาบริหารและงานด้านกฎหมาย

1.1 ดำเนินการให้คำแนะนำในงานบริหารจัดการและข้อติดข้องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติหมู่บ้านจัดสรรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ตรวจสอบให้คำแนะนำ จัดวางกฎระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว และ/หรือ จัดการขึ้นใหม่ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำนิติกรรมสัญญาว่าจ้างต่างๆ ด้วยทีมงานบุคคลกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญกว่า 10 ปี

1.3 สนับสนุนงานนิติบุคคล เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อความสงบสุขในการอยู่อาศัย

1.4 ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ ตลอดจนต่อสู้คดีในกรณีที่ถูกฟ้องร้อง

2. งานด้านบัญชีและการเงิน

2.1 ดำเนินการจัดวางรูปแบบระบบบัญชีและการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรรและอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2.2 ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เกี่ยวกับการนำเงินเข้าบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน
2.3 จัดเตรียมการเบิกจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม
2.4 รายงานสถานะทางการเงินประจำเดือนและประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินตลอดเวลา
2.5 ติดตาม เร่งรัดการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บให้ถูกต้องครบถ้วน
2.6 ออกหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ค้างชำระ พร้อมทั้งแจ้งอัตราเงินเพิ่ม ในกรณีที่ชำระค่าส่วนกลางล่าช้าเกิดกำหนด
2.7 การจัดทำและออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและบริการอื่นๆ จัดทำบัญชีและการเงิน จัดทำสรุปรายรับ – รายจ่าย จัดทำงบดุลและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด หรือสมาชิกเจ้าของร่วมในที่ประชุมใหญ่
2.8 รายได้จาการจัดเก็บประจำวัน จะต้องนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของนิติบุคคลอาคารชุดทุกวันภายในวันดังกล่าว และ/หรือ วันรุ่งขึ้น ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ผู้จัดการอาคารเป็นผู้รับผิดชอบและนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของนิติบุคคลอาคารชุด ภายในวันถัดไป

3. งานโปรแกรมด้านบัญชีและการเงิน

3.1 บริษัทฯ ได้นำโปรแกรมด้านบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมบัญชีและการเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ในเรื่องของความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะสามารถออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ในทันที
3.2 สามารถตรวจสอบการชำระยอดค่าใช้จ่าย สรุปยอดหนี้ค้างชำระได้ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถรายงานบัญชีได้อย่างครบถ้วน
z

4. งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

4.1 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับท่านเจ้าของร่วม
4.2 แจ้งผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนที่ผ่านมา
4.3 ประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของท่านเจ้าของร่วม
4.4 จัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับอาคารชุด
i

5. งานทะเบียนเอกสาร

5.1 จัดระบบเอกสารให้เป็นระเบียบถูกต้อง
5.2 ค้นหา หรือนำออกโดยมีระบบสต๊อกอุปกรณ์ เพื่อควบคุมการเบิกของพนักงานได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

6. งานบุคคล

6.1 จัดหาและคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งต่างๆ และทำการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ก่อนจัดส่งเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่บริหารจัดการ
6.2 กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งอย่างครบถ้วนและชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 ฝึกอบรมและสัมมนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มากขึ้น ซึ่งจะนำมาถึงความสามารถและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
6.4 กำหนดตัวชี้วัดผลงาน พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปรับปรุง
6.5 จัดทำกฎระเบียบสำหรับพนักงาน
6.6 จัดการดูแลเรื่องงานสวัสดิการต่างๆ ตามนโยบายของนิติบุคคลฯ หรือบริษัทฯ

7. งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

7.1 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและปรับอากาศของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ
7.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่มีสัญญาจ้าง การดูแลรักษาระบบ เช่น ระบบลิฟต์ให้ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้างการซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.3 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบการรับสัญญาณทีวีและเสาอากาศรวมและระบบโทรศัพท์ภายในอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
7.4 ดูแลระบบปั๊ม ระบบสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งปรับค่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
7.5 ดูแลระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก (Access Control) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนควบคุมการจ่ายบัตร (Card) ให้แก่ผู้พักอาศัยตามที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญาซื้อ – ขาย
7.6 ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้รับเหมา ตกแต่งห้องชุดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
7.7 ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพโครงสร้างของอาคาร ให้มีความสวยงามและทรงคุณค่าแม้จะมีการใช้งานมาหลายปี
7.8 จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคารและมีการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
7.9 จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน จัดทำประวัติเครื่องจักรต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมงานพื้นฐานทั่วไปและบำรุงรักษาให้เหมาะสมต่อการใช้งานและมีอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น
7.10 จัดทำแผนงานและคู่มือการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น ไฟฟ้าดับ น้ำท่วม อัคคีภัยและแผ่นดินไหว
7.11 จัดทำแนวทางการประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด
7.12 ให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานวิศวกรรมอาคารตามความจำเป็น
7.13 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งทีมวิศวกร เข้าตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค พร้อมจัดทำรายงานแจ้งคณะกรรมการนิติบุคคลฯ หรือบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความจำเป็น
7.14 จะดำเนินการจัดส่งช่างที่มีความรู้ความชำนาญของทางบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานใกล้เคียงที่บริษักรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ ทฯ บริหารจัดการอยู่ เข้าทำการช่วยเหลือ ดูแลและให้บริการ โดยรวดเร็ว

~

8. งานความปลอดภัยและจราจร

8.1 กำหนดมาตรการและระเบียบต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบควบคุมการ ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ห้องสำนักงานนิติบุคคล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย
8.2 จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
8.3 ติดตามประสานงานเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

9. งานความสะอาด

9.1 จัดระบบควบคุมดูแลและตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเป้าหมายให้อาคารสถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา
9.2 ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ได้รับการดูแลและทำความสะอาดเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ

10. งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

10.1 ตกแต่งและดูแลรักษาพื้นที่ส่วนให้มีสภาพสวยงามเสมอ
10.2 จัดให้มีพนักงานดูแลสวนที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยดูแลและให้คำแนะนำ

11. งานดูแลสโมสรและสระว่ายน้ำ

11.1 ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สโมสรและสระว่ายน้ำให้สะอาด เรียบร้อย ตลอดเวลา
11.2 ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสโมสรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
11.3 ให้บริการแก่สมาชิกในการใช้สโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

12. งานประกันภัย

12.1 ผู้ติดต่อประสานงานในการเอาประกันภัยทรัพย์สินทุกชนิด
12.2 ติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
Z

13. งานตรวจสอบและควบคุมการให้บริการ

13.1 ทำการตรวจสอบ ประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จากหัวหน้างานส่วนกลาง
13.2 ทำการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของคู่สัญญางานบริการต่างๆ
13.3 กรณีพบสิ่งผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งทีมตรวจสอบ เข้าตรวจสอบทันที บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด ที่มีเอกสารหลักฐานยืนยันได้ว่า เกิดจากการทุจริต หรือการปฏิบัติงานผิดพลาดของพนักงาน

14. งานการจัดการประชุม

14.1 จัดการประชุมคณะกรรมการ
14.2 จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
14.3 จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ
14.4 โดยเน้นย้ำเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดี

15. การรับมอบงาน

เมื่อบริษัทฯ ได้รับการยืนยันให้เข้าบริหารจัดการในหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งทีมงานรับมอบงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี – การเงินและฝ่ายวิศวกร เข้าตรวจสอบเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงาน ผลการรับมอบงาน แจ้งแก่คณะกรรมกรรนิติบุคคลฯ หรือบริษัทฯ เพื่อทราบภายใน 30 วัน
Q

16. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบ หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง เท่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง ในกรณีที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าพนักงานของทางบริษัทฯ ได้ทำการทุจริตต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติงานผิดพลาดจนทำให้นิติบุคคลฯ หรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้เข้าบริหารจัดการ

รูปแบบการรับชำระค่าสาธารณูปโภค

ที่บริษัทฯ นำมาใช้งาน

นำแอพพลิเคชั่นในการออกใบเสร็จ การรับแจ้งซ่อม การรับไปรษณีย์ มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม

คุณจะได้อะไรจากเราบ้าง?

  • ไม่ต้องเสียเวลาลงโปรแกรม
  • ป้องกันการทุจริตด้วยการรับเงินผ่านการจ่ายด้วย QR Code
  • ความสะดวกสบายจากการใช้งานทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบออนคลาวด์
  • ตอบโจทย์ทุกปัญหาของนิติบุคคลอาคารชุด ด้วยฟังก์ชั่นที่ครบครัน
  • เครื่องมือที่ติดต่อกับผู้พักอาศัยแบบฉับไว ใบเรียกเก็บเงินอิเล็กโทรนิกส์, แจ้งเตือนพัสดุ , ประกาศ , แจ้งสถานะทางไลน์