บริการของเรา

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด

 จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

 บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

 ที่ปรึกษาบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

 ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ

 ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

 จัดทำบัญชีอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

 ด้านวิศวกรรมอาคารและโครงการก่อสร้าง

 งานแม่บ้านและทำความสะอาด 
     บริษัท โปร คลีน วัน แมเนจเม้นท์ จำกัด (PC1)

งานดูแลจัดทำสวน

 งานดูแลรักษาระบบสระว่ายน้ำทุกประเภท

ขอบเขตการให้บริการ

            ด้วยความภาคภูมิใจ ในหน้าที่ ความรับผิดชอบ สำหรับการให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชนมาเป็นจำนวนมาก ทั้งอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อาคารสโมสรและหมู่บ้านจัดสรร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปัจจุบัน เราพร้อมแล้ว ที่จะนำเสนอบริการบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชนด้วยคุณภาพภายใต้ชื่อ “เอสทีเอส เมเนจเม็นท์ กรุ๊ป” ในฐานะ ผู้บริหารมืออาชีพผู้คร่ำหวอดในวงการ โดยนำเสนอบริการที่ครบวงจร ซึ่งได้รวบรวมแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุด สำหรับทรัพย์สินและชุมชน แต่ละแห่งที่มีความแตกต่างกัน โดยขอนำเสนอขอบเขตการให้บริการเป็น 4 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

ประเภทที่ 1 บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

1.1 การจัดการด้านอาคารและสถานที่

1.1.1 การดูแลอาคารสถานที่และระบบต่างๆ เพื่อรองรับการพักอาศัย

1.1.1.1 การให้บริการของระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

1.1.1.2 ตรวจสอบระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

1.1.1.3 ควบคุมการใช้งาน

1.1.1.4 ประหยัดพลังงาน

1.1.2 การบำรุงรักษา

1.1.2.1 การจัดการด้านการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมต่างๆ

1.1.2.1.1 การบำรุงรักษาระบบ เพื่อป้องกันความเสียหาย

– สำรวจพื้นที่และระบบต่างๆ

– วางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

– ประยุกต์ใช้ระบบและแผนงาน

– ติดตามผลการปฏิบัติการ การบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด

– นำเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา

1.1.2.1.2 การบำรุงรักษาระบบ เมื่อชำรุดบกพร่อง

– สำรวจตรวจสอบระบบที่ชำรุดเสียหาย

– วิเคราะห์ความเสียหาย

– นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

– ดำเนินการควบคุม ประเมินผลการซ่อมแซม

1.1.2.2 การปรับปรุงพัฒนา ทางกายภาพ

1.2.2.1 ปรับปรุงทางกายภาพ ให้พร้อมใช้งาน

1.2.2.2 ปรับปรุงทางกายภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า

โดยกิจกรรมเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริม ให้อาคารสถานที่ มีความพร้อมและมีมูลค่าสูงขึ้น เป็นนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการ โดยทีมงานจะดำเนินการ

– สำรวจพื้นที่และปัจจัยต่างๆ ที่จะดำเนินการปรับปรุงพัฒนา

– กำหนดแนวทางการดำเนินการ

– กำหนดงบประมาณและวิธีการที่ต้องการ

– นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการในลำดับต่อไป

1.2 การจัดการด้านบัญชีและการเงิน

1.2.1 การจัดการด้านบัญชี

1.2.1.1 วางระบบบัญชีและการเงิน

– กำหนดขอบเขตทางบัญชีและการเงิน

– กำหนดขั้นตอนการดำเนินการมาตรฐาน

– ประยุกต์ใช้ระบบบัญชีและการเงินมาตรฐาน

1.2.1.2 จัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน

– งบแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนและประจำปี

– งบดุล ประจำปี

1.2.1.3 ประชาสัมพันธ์งบการเงินตามกำหนดการ

– นำเสนองบการเงินให้คณะกรรมการ หรือผู้บริหารพิจารณา

– ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบการเงินตามกฎหมาย

1.2.1.4 การตรวจสอบบัญชี

– นำเสนอ เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี

– นำส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบ เพื่อการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง

– นำเสนอ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน ในที่ประชุมใหญ่

1.2.2 การจัดการด้านการเงิน

1.2.2.1 การวางแผนทางการเงิน

– พิจารณาข้อมูลทางการเงินในอดีต

– จัดทำงบประมาณที่ควรเป็น

– นำเสนองบประมาณและประยุกต์ใช้

– จัดทำงบประมาณเปรียบเทียบ

1.2.2.2 การจัดการด้านการจัดเก็บรายได้

– เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตั้งฐานลูกหนี้ ในการแจ้งหนี้ค่าบริการต่างๆ

– ออกใบแจ้งหนี้ ค่าบริการต่างๆ

– เร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระตามรอบระยะเวลา

– สรุปสถานะลูกหนี้และสถานะการจัดเก็บรายได้

1.2.2.3 การจัดการควบคุมการใช้จ่าย

– พิจารณากำหนดแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ

– ตรวจติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

– ทำการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย เพื่อการใช้จ่ายที่รัดกุม

– ดำเนินการปรับปรุง ยอดค่าใช้จ่าย หากสูงกว่าประมาณการที่วางไว้

1.3 การจัดการด้านสำนักงานและบริการส่วนรวม

1.3.1 การจัดการสำนักงาน

1.3.1.1 จัดการงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัดหา ฝึกอบรมและควบคุมดูแล

1.3.1.2 จัดการเอกสารและบันทึกต่างๆ ที่สำคัญ ของนิติบุคคลฯ

1.3.1.3 จัดการงานบริการส่วนรวม ตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด

1.3.2 การจัดการคู่สัญญางานบริการและคู่สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ

1.3.2.1 วางแผนงานจัดการคู่สัญญา

1.3.2.2 กำกับ ควบคุมและดูแล

1.3.2.3 ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

ตัวอย่าง : คู่สัญญางานบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น

– งานบริการรักษาความปลอดภัย

– งานบริการรักษาความสะอาด

– งานบริการประกันภัยอาคาร

– งานบริการดูแลสวน

– งานบริการกำจัดแมลง

– งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบต่างๆ

ตัวอย่าง : คู่สัญญางานเช่าพื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น

– งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

– งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย

– งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าและตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ

– งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา

– งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มอัตโนมัติ

1.4 การจัดการควบคุมดูแลและสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน

1.4.1 การประชาสัมพันธ์

– ประกาศ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

– รายงานผลการดำเนินการในรอบระยะเวลา

– งบแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน

– กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

1.4.2 การประชุมร่วมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

– การประชุมคณะกรรมการ

– ที่ประชุมสามัญและวิสามัญ (ถ้ามี)

1.4.3 การควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ

– พระราชบัญญัติอาคารชุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ข้อบังคับและระเบียบของชุมชน

1.4.4 การจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ ประเภทต่างๆ (ตามนโยบาย)

– งานทำบุญอาคารและสถานที่

– งานเลี้ยงสังสรรค์

– งานวันเด็ก

– งานลอยกระทง

1.4.5 การจัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย

– งานตรวจสอบอาคารและสถานที่ประจำปี

– งานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

– งานตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ประเภทที่ 2 การจดทะเบียนชุมชนประเภทต่างๆ

ประเภทที่ 2 การจดทะเบียนชุมชนประเภทต่างๆ

2.1 การจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด

2.1.1 จดทะเบียนอาคารชุด

2.1.1.1 วางแผน ตรวจสอบและจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นในการจดทะเบียนอาคารชุด

2.1.1.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด

2.1.1.3 การเตรียมการและการรังวัดห้องชุด

2.1.1.4 ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2.1.1.5 นำคณะกรรมการตรวจอาคารสถานที่              

2.1.1.6 ติดตามและตรวจสอบเอกสารจดทะเบียน

2.1.1.7 รับมอบและส่งมอบ หนังสือแสดงการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10) และหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในห้องชุด (อช.2)

2.1.2 จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

2.1.2.1 จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์

2.1.2.2 จัดทำข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

2.1.2.3 ร่างกฎและระเบียบปฏิบัติต่างๆ

2.1.2.4 กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

2.1.2.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

2.1.2.3 รับมอบและส่งมอบ หนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13) รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน (อช.12/24) และข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

2.2 จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.2.1 จัดประชุมใหญ่ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.2.1.1 จัดเตรียมเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล

2.2.1.2 ประชุมร่วม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ

2.2.1.3 เตรียมการจัดการประขุมใหญ่

2.2.1.4 ประชาสัมพันธ์และส่งจดหมายเชิญประชุมใหญ่

2.2.1.5 ดำเนินการประชุมใหญ่

2.2.1.6 จัดทำรายงานการประชุมใหญ่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.2.2.1 เตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร เพื่อยื่นจดทะเบียน

2.2.2.2 ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2.2.2.3 ดำเนินการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.2.2.4 รับมอบและส่งมอบ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.10)

2.2.3 ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.2.3.1 ดำเนินการประชุมรับมอบ ผู้ส่งมอบ เพื่อกำหนดแนวทาง

2.2.3.2 ทำการสรุปรายการทรัพย์สิน ในการรับมอบและส่งมอบ

2.2.3.3 ประเมินสถานะของทรัพย์สินส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการรับมอบและส่งมอบ

2.2.3.4 เป็นตัวแทนและองค์กรกลาง ในการประสานงานรับมอบและส่งมอบ ทรัพย์สินต่างๆ ตามรายการที่กำหนด

ประเภทที่ 3 จัดการประชุมใหญ่อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

ประเภทที่ 3 จัดการประชุมใหญ่อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

3.1 จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุม

3.2 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม

3.3 จัดทำเอกสารลงทะเบียนและใบลงคะแนนเสียง

3.4 จัดเตรียมสถานที่ประชุม พร้อมประชุมทีมงานสำหรับการจัดประชุม

3.5 ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม

3.6 ตรวจนับและจัดทำข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียง

3.7 รวบรวมเอกสารและดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานเขตที่ดินพื้นที่

ประเภทที่ 4 ว่าความและดำเนินคดี

ประเภทที่ 4 ว่าความและดำเนินคดี

4.1 ด้านกฎหมายธุรกิจ

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์วางระบบและร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท

 

4.2 ด้านอรรถคดี

รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่างและให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล

4.3 การบังคับคดี

      การติดตามทวงถามเจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้ การสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้ หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและกฎหมาย เช่น การยึดและอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาดและรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ เป็นต้น

4.4 ด้านอื่นๆ  

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน – บริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขออนุญาตทำร้านอาคาร เป็นต้น

ขอบเขตการให้บริการงานบริหารจัดการโดยสังเขป

บริษัท ฯ ขอนำเสนอการให้บริการงานบริหารจัดการต่างๆ สำหรับอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสโมสรและหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งานให้คำปรึกษาบริหารและงานด้านกฎหมาย

1.1 ดำเนินการให้คำแนะนำในงานบริหารจัดการและข้อติดข้องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติหมู่บ้านจัดสรรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ตรวจสอบให้คำแนะนำ จัดวางกฎระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว และ/หรือ จัดการขึ้นใหม่ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำนิติกรรมสัญญาว่าจ้างต่างๆ ด้วยทีมงานบุคคลกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญกว่า 10 ปี

1.3 สนับสนุนงานนิติบุคคล เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อความสงบสุขในการอยู่อาศัย

1.4 ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ ตลอดจนต่อสู้คดีในกรณีที่ถูกฟ้องร้อง

2. งานด้านบัญชีและการเงิน

2.1 ดำเนินการจัดวางรูปแบบระบบบัญชีและการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรรและอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

2.2 ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เกี่ยวกับการนำเงินเข้าบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน

2.3 จัดเตรียมการเบิกจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม

2.4 รายงานสถานะทางการเงินประจำเดือนและประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินตลอดเวลา

2.5 ติดตาม เร่งรัดการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บให้ถูกต้องครบถ้วน

2.6 ออกหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ค้างชำระ พร้อมทั้งแจ้งอัตราเงินเพิ่ม ในกรณีที่ชำระค่าส่วนกลางล่าช้าเกิดกำหนด

2.7 การจัดทำและออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและบริการอื่นๆ จัดทำบัญชีและการเงิน จัดทำสรุปรายรับ – รายจ่าย จัดทำงบดุลและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด หรือสมาชิกเจ้าของร่วมในที่ประชุมใหญ่

2.8 รายได้จาการจัดเก็บประจำวัน จะต้องนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของนิติบุคคลอาคารชุดทุกวันภายในวันดังกล่าว และ/หรือ วันรุ่งขึ้น ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ผู้จัดการอาคารเป็นผู้รับผิดชอบและนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของนิติบุคคลอาคารชุด ภายในวันถัดไป

3. งานโปรแกรมด้านบัญชีและการเงิน

3.1 บริษัทฯ ได้นำโปรแกรมด้านบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมบัญชีและการเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ในเรื่องของความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะสามารถออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ในทันที

3.2 สามารถตรวจสอบการชำระยอดค่าใช้จ่าย สรุปยอดหนี้ค้างชำระได้ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถรายงานบัญชีได้อย่างครบถ้วน

4. งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

4.1 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับท่านเจ้าของร่วม

4.2 แจ้งผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนที่ผ่านมา

4.3 ประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของท่านเจ้าของร่วม

4.4 จัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับอาคารชุด

5. งานทะเบียนเอกสาร

5.1 จัดระบบเอกสารให้เป็นระเบียบถูกต้อง

5.2 ค้นหา หรือนำออกโดยมีระบบสต๊อกอุปกรณ์ เพื่อควบคุมการเบิกของพนักงานได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

6. งานบุคคล

6.1 จัดหาและคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งต่างๆ และทำการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ก่อนจัดส่งเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่บริหารจัดการ

6.2 กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งอย่างครบถ้วนและชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.3 ฝึกอบรมและสัมมนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มากขึ้น ซึ่งจะนำมาถึงความสามารถและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น

6.4 กำหนดตัวชีวัดผลงาน พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปรับปรุง

6.5 จัดทำกฎระเบียบสำหรับพนักงาน

6.6 จัดการดูแลเรื่องงานสวัสดิการต่างๆ ตามนโยบายของนิติบุคคลฯ หรือบริษัทฯ

7. งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

7.1 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและปรับอากาศของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ

7.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่มีสัญญาจ้างการดูแลรักษาระบบ เช่น ระบบลิฟต์ให้ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้างการซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.3 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบการรับสัญญาณทีวีและเสาอากาศรวมและระบบโทรศัพท์ภายในอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

7.4 ดูแลระบบปั๊ม ระบบสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งปรับค่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

7.5 ดูแลระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก (Access Control) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนควบคุมการจ่ายบัตร (Card) ให้แก่ผู้พักอาศัยตามที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญาซื้อ – ขาย

7.6 ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้รับเหมาตกแต่งห้องชุดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

7.7 ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพโครงสร้างของอาคารให้มีความสวยงามและทรงคุณค่าแม้จะมีการใช้งานมาหลายปี

7.8 จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคารและมีการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

7.9 จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน จัดทำประวัติเครื่องจักรต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมงานพื้นฐานทั่วไปและบำรุงรักษาให้เหมาะสมต่อการใช้งานและมีอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น

7.10 จัดทำแผนงานและคู่มือการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เข่น ไฟฟ้าดับ น้ำท่วม อัคคีภัยและแผ่นดินไหว

7.11 จัดทำแนวทางการประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด

7.12 ให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานวิศวกรรมอาคารตามความจำเป็น

7.13 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งทีมวิศวกร เข้าตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค พร้อมจัดทำรายงานแจ้งคณะกรรมการนิติบุคคลฯ หรือบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความจำเป็น

7.14 กรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งช่างที่มีความรู้ความชำนาญของทางบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานใกล้เคียงที่บริษัทฯ บริหารจัดการอยู่ เข้าทำการช่วยเหลือ ดูแลและให้บริการ โดยรวดเร็ว

8. งานความปลอดภัยและจราจร

8.1 กำหนดมาตรการและระเบียบต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ห้องสำนักงานนิติบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย

8.2 จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

8.3 ติดตามประสานงานเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

9. งานความสะอาด

9.1 จัดระบบควบคุมดูแลและตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเป้าหมายให้อาคารสถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา

9.2 ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ได้รับการดูแลและทำความสะอาดเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ

10. งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

10.1 ตกแต่งและดูแลรักษาพื้นที่ส่วนให้มีสภาพสวยงามเสมอ

10.2 จัดให้มีพนักงานดูแลสวนที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยดูแลและให้คำแนะนำ

11. งานดูแลสโมสรและสระว่ายน้ำ

11.1 ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สโมสรและสระว่ายน้ำให้สะอาด เรียบร้อย ตลอดเวลา

11.2 ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสโมสรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

11.3 ให้บริการแก่สมาชิกในการใช้สโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

12. งานประกันภัย

12.1 ผู้ติดต่อประสานงานในการเอาประกันภัยทรัพย์สินทุกชนิด

12.2 ติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

13. งานตรวจสอบและควบคุมการให้บริการ

13.1 ทำการตรวจสอบ ประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จากหัวหน้างานส่วนกลาง

13.2 ทำการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของคู่สัญญางานบริการต่างๆ

13.3 กรณีพบสิ่งผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งทีมตรวจสอบ เข้าตรวจสอบทันที บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด ที่มีเอกสารหลักฐานยืนยันได้ว่า เกิดจากการทุจริต หรือการปฏิบัติงานผิดพลาดของพนักงาน

14. งานการจัดการประชุม

14.1 จัดการประชุมคณะกรรมการ

14.2 จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

14.3 จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ

14.4 โดยเน้นย้ำเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดี

15. การรับมอบงาน

เมื่อบริษัทฯ ได้รับการยืนยันให้เข้าบริหารจัดการในหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งทีมงานรับมอบงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี – การเงินและฝ่ายวิศวกร เข้าตรวจสอบเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงาน ผลการรับมอบงาน แจ้งแก่คณะกรรมกรรนิติบุคคลฯ หรือบริษัทฯ เพื่อทราบภายใน 30 วัน

16. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบ หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง เท่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง ในกรณีที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าพนักงานของทางบริษัทฯ ได้ทำการทุจริตต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติงานผิดพลาดจนทำให้นิติบุคคลฯ หรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้เข้าบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีโปรแกรมที่มาตราฐานและทันสมัยในการบริหารจัดการงาน

“SERVICE TO SUCCESS (การบริการสู่ความสำเร็จ)”

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด