บริการของเรา

บริษัท เอสทีเอส อินเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

STS INTERGROUP CO.,LTD.

Z

ที่ปรึกษาบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

Z

จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

Z

บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

Z

ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ

สำนักงานกฎหมายธรรมาธิปไตย

Z

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

Z

จัดทำบัญชีอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

Z

ด้านวิศวกรรมอาคารและโครงการก่อสร้าง

Z

งานแม่บ้านและทำความสะอาด

บริษัท โปร คลีน วัน แมเนจเม้นท์ จำกัด (PC1)

Z

งานดูแลจัดทำสวน

Z

งานดูแลรักษาระบบสระว่ายน้ำทุกประเภท