สำนักงานกฏหมายธรรมาธิปไตย

ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ


 

 

ว่าความและดำเนินคดี

ด้านกฎหมายธุรกิจ

 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์วางระบบและร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท

ด้านอรรถคดี

  รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่างและให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล

การบังคับคดี

 การติดตามทวงถามเจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้ การสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้ หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและกฎหมาย เช่น การยึดและอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาดและรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ เป็นต้น

ด้านอื่นๆ

  จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน – บริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขออนุญาตทำร้านอาคาร เป็นต้น