หลักสูตร

การฝึกอบรมพนักงาน

เพื่อเป็นการให้ความรู้อย่างครบวงจรเกี่ยวกับงานบริการ การบริหารจัดการและกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ด้วยหลักสูตรต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรด้านงานบริหารจัดการ

1.1 การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
1.2 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
1.3 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 การบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน
1.5 เทคนิคการบริหารจัดการอาคารชุด
1.6 จิตวิทยาในการทำงานเป็นทีมและการทำงานอย่างมีความสุข
1.7 พื้นฐานมาตรฐานการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ
1.8 มาตรฐานการคัดเลือกคู่สัญญางานบริการ
1.9 การจัดการประชุมใหญ่
1.10 หลักและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการถือครอง กรรมสิทธิ์ในอาคารชุดของคนต่างด้าว
1.11 พระราชบัญญัติอาคารชุด
1.12 พระราชบัญญัติหมู่บ้านจัดสรร

2. หลักสูตรด้านงานธุรการ

2.1 มาตรฐานเอกสารงานธุรการ

3. หลักสูตรด้านงานบัญชี – การเงิน

3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการเงิน
3.2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมบัญชี
3.3 ความรู้เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
3.4 การบริหารงานบัญชีและการเงิน

4. หลักสูตรด้านงานวิศวกรรม

4.1 วิธีการดูแบบเบื้องต้นสำหรับช่างอาคาร
4.2 ช่างอาคารกับกระบวนการตกแต่งห้องชุด
4.3 การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

4.4 ความรู้พื้นฐานงานวิศวกรรม การตรวจสอบและการรายงานผล
4.5 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การเกิดเหตุแผ่นดินไหวและการจัดทำรายงาน