เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด

ความเป็นมา

       บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ชำระเต็ม โดยมีสำนักงานใหญ่ 805/1 ชั้น 3 อาคารน้อมจิตต์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.10250 มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน เช่น อาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อาคารสโมสรและหมู่บ้านจัดสรร เพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจดทะเบียนอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรการ และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

       ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มเพื่อนนักบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน สำหรับงานบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน กว่า 20 ปี ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันในสถานที่และบริษัทต่างๆ โดยนำประสบการณ์ของแต่ละท่านมารวมกันเป็นนโยบาย “SERVICE TO SUCCESS (บริการสู่ความสำเร็จ)” เพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัท

       ดังนั้น หากท่านต้องการประสิทธิภาพทางด้านการบริการจัดการอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ หรือหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงกิจกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ต้องไม่พลาดที่จะใช้บริการของเรา

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้โอกาสเราเข้านำเสนองานและ

เราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ขอให้เชื่อมั่นกับเรา

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

“SERVICE TO SUCCESS (การบริการสู่ความสำเร็จ)

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

STS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD.

คุณสุทธสิทธิ์ เกิมขุนทด
ประธานกรรมการบริหาร

วิสัยทัศน์

       บริษัท เอสทีเอส เมเนจเม็นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของกลุ่มเพื่อนนักบริหารจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร ที่มีโอกาสร่วมงานกันในสถานที่ และบริษัทต่าง ๆโดยนำประสบการณ์ของแต่ละท่านมาหล่อหลอมรวมกันเป็นนโยบายเพื่อ พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และมีแนวคิดเรื่องการบริหารชุมชม และบริหารทรัพย์สินที่มีความสอดคล้องตรงกันภายใต้แนวคิดเรื่องการบริการ

“SERVICE TO SUCCESS (การบริการสู่ความสำเร็จ)”

       ด้วยประสบการณ์ด้านบริหารทรัพย์สินของที่ปรึกษากรรมการและคณะกรรมการ รวมถึงทีมงานฝ่ายบริหารของบริษัทแต่ละท่านที่มีไม่น้อยกว่า 20 ปี จึงมีความมั่นใจว่า จะสามารถให้บริการผู้มีอุปการคุณที่ตัดสินใจให้บริษัท เป็นผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. ยึดมั่นต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน

2. ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มครองและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

3. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สิน

4. มีทีมงานที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างได้ทุกมิติ

5. ปรับปรุง พัฒนาองค์กรและการให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง

นโยบายบริหาร

1. ทำงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก

3. ใช้จ่ายและบริหารเงินทุกบาทให้สมประโยชน์

4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

5. ไม่ชักช้ารีรอจนเกิดความเสียหาย

“SERVICE TO SUCCESS (การบริการสู่ความสำเร็จ)”

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด