เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสทีเอส อินเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

STS INTERGROUP CO.,LTD.

ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
h
พันธกิจ
นโยบายบริหาร
เหตุใดท่านควรเลือกเรา

ความเป็นมา

บริษัท เอสทีเอส อินเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ชำระเต็ม โดยมี สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 805/1 ชั้น 3 อาคารน้อมจิตต์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน เช่น อาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อาคารสโมสรและหมู่บ้านจัดสรร เพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้าอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจดทะเบียนอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรการ และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มเพื่อนนักบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญโดยเฉพาะ กว่า 20 ปี โดยมีนโยบายภายใต้ คำขวัญที่ว่า

หากท่านต้องการประสิทธิภาพทางด้านการบริการจัดการอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ หรือหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงกิจกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ต้องไม่พลาดที่จะใช้บริการของเรา

นาย สุทธสิทธิ์ วิวัฒน์กาญจนากุล

ประธานกรรมการบริหาร

 SERVICE TO SUCCESS

(การบริการของเราสู่ความสำเร็จท่าน)

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้โอกาสเราเข้า
นำเสนองานและเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ขอให้เชื่อมั่นกับเรา

วิสัยทัศน์

บริษัท เอสทีเอส อินเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของกลุ่มเพื่อนนักบริหาร จัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร ที่มีโอกาสร่วมงานกันในสถานที่ และบริษัทต่าง ๆ โดยนำประสบการณ์ของแต่ละท่านมาหล่อหลอมรวมกันเป็นนโยบายเพื่อ พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และมีแนวคิดเรื่องการบริหารชุมชม และบริหารทรัพย์สินที่มีความสอดคล้องตรงกันภายใต้แนวคิดเรื่องการบริการ

พันธกิจ

R

ยึดมั่นต่อหน้าที่

ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน
R

ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุ้มครองและป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
R

สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สิน
R

มีทีมงานที่มีคุณภาพ

ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างได้ทุกมิติ
R

ปรับปรุง

พัฒนาองค์กรและการให้บริการ อย่างมีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง

นโยบายบริหาร

ทำงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ใช้จ่ายและบริหารเงินทุกบาทให้สมประโยชน์

ไม่ชักช้ารีรอจนเกิดความเสียหาย

ยึดมั่นผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก

บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เหตุใดท่านควรเลือกเรา

Z

บริหารงานโดยทีมปฏิบัติการที่มีประการณ์ ด้านการบริหารทรัพย์สินมากกว่า 20 ปี

Z

มีโปรแกรมบริหารจัดการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

Z

ให้บริการตรงต่อความต้องการ ภายใต้งบประมาณของท่าน

Z

ให้บริการตามมาตรฐานการบริหารงาน

Z

ให้บริการด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

Z

มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้งานตามยุคตามสมัย

Z

มีตัวแทนรับฟังปัญหา อย่างใกล้ชิด

Z

มีการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน