ครั้งแรกบนแผ่นดินรัชกาลที่ 10 เสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค
STS ปลาบปลื้มปิติ ที่ได้มีส่วนรวมในพระราชพิธีสำคัญยิ่งครั้งนี้