ประชุมคณะกรรมก ารสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า หรือ ABTA ครั้งที่ 10/2562