๒ เมษายน ๒๕๖๓วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เจ้าฟ้านักพัฒนาประชาประณต
พระเกียรติยศปรีชาชาญสานศาสตร์ศิลป์
การประพันธ์การดนตรีชื่นชีวิน
พระบารมินทร์พระราชกิจทั่วทิศทาง
เจริญสัมพันธไมตรีศักดิ์ศรีชาติ
เพ็ญพระราชกุศลดลเสริมสร้าง
พระคือสายใจไทยเดินสายกลาง
เทศไทยต่างขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ