ประเภทที่ 1

บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

ประเภทที่ 1.1 การจัดการด้านอาคารและสถานที่

1.1.1 การดูแลอาคารสถานที่และระบบต่างๆ  เพื่อรองรับการพักอาศัย

1.1.1.1 การให้บริการของระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
1.1.1.2 ตรวจสอบระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
1.1.1.3 ควบคุมการใช้งาน
1.1.1.4 ประหยัดพลังงาน

1.1.2 การบำรุงรักษา

1.1.2.1 การจัดการด้านการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมต่างๆ
1.1.2.1.1 การบำรุงรักษาระบบ เพื่อป้องกันความเสียหาย

 • สำรวจพื้นที่และระบบต่างๆ
 • วางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ประยุกต์ใช้ระบบและแผนงาน
 • ติดตามผลการปฏิบัติการ การบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด
 • นำเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา

1.1.2.1.2 การบำรุงรักษาระบบ เมื่อชำรุดบกพร่อง

 • สำรวจตรวจสอบระบบที่ชำรุดเสียหาย
 • วิเคราะห์ความเสียหาย
 • นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • ดำเนินการควบคุม ประเมินผลการซ่อมแซม

1.1.2.2 การปรับปรุงพัฒนา ทางกายภาพ
1.2.2.1 ปรับปรุงทางกายภาพ ให้พร้อมใช้งาน
1.2.2.2 ปรับปรุงทางกายภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ประเภทที่ 1.2 การจัดการด้านบัญชีและการเงิน

1.2.1 การจัดการด้านบัญชี

1.2.1.1 วางระบบบัญชีและการเงิน

 • กำหนดขอบเขตทางบัญชีและการเงิน
 • กำหนดขั้นตอนการดำเนินการมาตรฐาน
 • ประยุกต์ใช้ระบบบัญชีและการเงินมาตรฐาน

1.2.1.2 จัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน

 • งบแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนและประจำปี
 • งบดุล ประจำปี

1.2.1.3 ประชาสัมพันธ์งบการเงินตามกำหนดการ

 • นำเสนองบการเงินให้คณะกรรมการ หรือผู้บริหารพิจารณา
 • ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบการเงินตามกฎหมาย

1.2.1.4 การตรวจสอบบัญชี

 • นำเสนอ เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
 • นำส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบ เพื่อการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • นำเสนอ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน ในที่ประชุมใหญ่

1.2.2 การจัดการด้านการเงิน

1.2.2.1 การวางแผนทางการเงิน

 • พิจารณาข้อมูลทางการเงินในอดีต
 • จัดทำงบประมาณที่ควรเป็น
 • นำเสนองบประมาณและประยุกต์ใช้
 • จัดทำงบประมาณเปรียบเทียบ

1.2.2.2 การจัดการด้านการจัดเก็บรายได้

 • เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตั้งฐานลูกหนี้ ในการแจ้งหนี้ค่าบริการต่างๆ
 • ออกใบแจ้งหนี้ ค่าบริการต่างๆ
 • เร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระตามรอบระยะเวลา
 • สรุปสถานะลูกหนี้และสถานะการจัดเก็บรายได้

1.2.2.3 การจัดการควบคุมการใช้จ่าย

 • พิจารณากำหนดแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ทำการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย เพื่อการใช้จ่ายที่รัดกุม
 • ดำเนินการปรับปรุง ยอดค่าใช้จ่าย หากสูงกว่าประมาณการที่วางไว้

ประเภทที่ 1.3 การจัดการด้านสำนักงานและบริการส่วนรวม

1.3.1 การจัดการสำนักงาน

1.3.1.1 จัดการงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัดหา ฝึกอบรมและควบคุมดูแล
1.3.1.2 จัดการเอกสารและบันทึกต่างๆ ที่สำคัญ ของนิติบุคคลฯ
1.3.1.3 จัดการงานบริการส่วนรวม ตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด

1.3.2 การจัดการคู่สัญญางานบริการและคู่สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ

1.3.2.1 วางแผนงานจัดการคู่สัญญา
1.3.2.2 กำกับ ควบคุมและดูแล
1.3.2.3 ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

ตัวอย่าง : คู่สัญญางานบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น

 • งานบริการรักษาความปลอดภัย
 • งานบริการรักษาความสะอาด
 • งานบริการประกันภัยอาคาร
 • งานบริการดูแลสวน
 • งานบริการกำจัดแมลง
 • งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบต่างๆ
ตัวอย่าง : คู่สัญญางานเช่าพื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น
 • งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 • งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ
 • งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา
 • งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มอัตโนมัติ

ประเภทที่ 1.4 การจัดการควบคุมดูแลและสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน

1.4.1 การประชาสัมพันธ์
1.4.2 การประชุมร่วมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
1.4.3 การควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ
1.4.4 การจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ ประเภทต่างๆ (ตามนโยบาย)
1.4.5 การจัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย