ประเภทที่ 2

การจดทะเบียนชุมชนประเภทต่างๆ

ประเภทที่ 2.1 การจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด

2.1.1 จดทะเบียนอาคารชุด

2.1.1.1 วางแผน ตรวจสอบและจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นในการจดทะเบียนอาคารชุด
2.1.1.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด
2.1.1.3 การเตรียมการและการรังวัดห้องชุด
2.1.1.4 ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2.1.1.5 นำคณะกรรมการตรวจอาคารสถานที่
2.1.1.6 ติดตามและตรวจสอบเอกสารจดทะเบียน
2.1.1.7 รับมอบและส่งมอบ หนังสือแสดงการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10) และหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในห้องชุด (อช.2)

2.1.2 จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

2.1.2.1 จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2.1.2.2 จัดทำข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
2.1.2.3 ร่างกฎและระเบียบปฏิบัติต่างๆ
2.1.2.4 กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
2.1.2.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
2.1.2.3 รับมอบและส่งมอบ หนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13) รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน (อช.12/24) และข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

ประเภทที่ 2.2 จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.2.1 จัดประชุมใหญ่ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.2.1.1 จัดเตรียมเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล
2.2.1.2 ประชุมร่วม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ
2.2.1.3 เตรียมการจัดการประขุมใหญ่
2.2.1.4 ประชาสัมพันธ์และส่งจดหมายเชิญประชุมใหญ่
2.2.1.5 ดำเนินการประชุมใหญ่
2.2.1.6 จัดทำรายงานการประชุมใหญ่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.2.2.1 เตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร เพื่อยื่นจดทะเบียน
2.2.2.2 ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2.2.2.3 ดำเนินการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
2.2.2.4 รับมอบและส่งมอบ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.10)

2.2.3 ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.2.3.1 ดำเนินการประชุมรับมอบ ผู้ส่งมอบ เพื่อกำหนดแนวทาง
2.2.3.2 ทำการสรุปรายการทรัพย์สิน ในการรับมอบและส่งมอบ
2.2.3.3 ประเมินสถานะของทรัพย์สินส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการรับมอบและส่งมอบ
2.2.3.4 เป็นตัวแทนและองค์กรกลาง ในการประสานงานรับมอบและส่งมอบ ทรัพย์สินต่างๆ ตามรายการที่กำหนด