ประเภทที่ 3

จัดการประชุมใหญ่อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

3.1 จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุม
3.2 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
3.3 จัดทำเอกสารลงทะเบียนและใบลงคะแนนเสียง
3.4 จัดเตรียมสถานที่ประชุม พร้อมประชุมทีมงานสำหรับการจัดประชุม
3.5 ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
3.6 ตรวจนับและจัดทำข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียง
3.7 รวบรวมเอกสารและดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานเขตที่ดินพื้นที่