ประเภทที่ 4

ว่าความและดำเนินคดี

4.1 ด้านกฎหมายธุรกิจ

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์วางระบบและร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท

4.2 ด้านอรรถคดี

รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่างและให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล

4.3 การบังคับคดี

การติดตามทวงถามเจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้ การสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้ หรือจำเลยในคดีอาญาดำเนินการ

บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและกฎหมาย เช่น การยึดและอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาดและรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ เป็นต้น

4.4 ด้านอื่นๆ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

บริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขออนุญาตทำร้านอาคาร เป็นต้น