"SERVICE TO SUCCESS (การบริการสู่ความสำเร็จ)"

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
STS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD.

"SERVICE TO SUCCESS (การบริการสู่ความสำเร็จ)"

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
STS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสทีเอส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากัด

ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มเพื่อนนักบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน
มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชํานาญสําหรับงานบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและชุมชน กว่า 20 ปี

บริการของเรา

จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรร

บริหารจัดการอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรร

ที่ปรึกษาบริหารอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรร

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

จัดทําบัญชีอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรร

งานแม่บ้านและทําความสะอาด

เหตุใดท่านควรเลือกเรา

 บริหารงานโดยทีมปฏิบัติการที่มีประการณ์ด้านการบริหารทรัพย์สินมากกว่า 20 ปี

 มีโปรแกรมบริหารจัดการทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

 ให้บริการตรงต่อความต้องการภายใต้งบประมาณของท่าน

 ให้บริการตามมาตรฐานการบริหารงาน

 ให้บริการด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

 มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้งานตามยุคตามสมัย

 มีตัวแทนรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิด

 มีการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน

ตัวอย่างผลงาน